Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim a prevádzkovateľom e-shopu Rybičkári.sk na adrese www.rybickari.sk je spoločnosť olio s.r.o., Námestie J. Murgaša 3, 921 01 Piešťany, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel : s.r.o., Vložka číslo: 37728/T,  IČO: 50327241, DIČ: 2120277687, IČ DPH: SK2120277687, e-mail: info@rybickari.sk (ďalej len "Predávajúci").

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 Používaním webstránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne: prostredníctvom nákupného košíka na webstránkach predávajúceho alebo kontaktovaním predávajúceho prostredníctvom uvedených kontaktov na týchto webstránkach.

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci e-mailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť a podobne).

3. CENY

3.1 Predávajúci je platcom DPH a všetky ceny sú uvedené vrátane platnej DPH podľa zákona. Zahraničným subjektom disponujúcim platným IČ DPH nebude DPH účtovaná v zmysle pravidiel intrakomunitárneho obchodu EÚ.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

4. PLATBY

4.1 Na základe odoslanej objednávky vystavuje predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle zákazníkovi spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne: a) prevodným príkazom zo svojho účtu, b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho, c) debetnými aj kreditnými kartami prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány GP Webpay, d) hotovosťou kuriérovi, resp. na odbernom mieste doručovateľa pri zvolení platby na dobierku, e) hotovosťou na určených odberných miestach predávajúceho. Predávajúci môže zriadiť ďalšie platobné metódy, ktoré vždy zverejní v sekcii rybickari.sk/dorucenie-a-platba.

4.2 Platba s doručením tovaru v Slovenskej republike je možná iba v EUR, pričom pri objednávkach doručovaných do zahraničia môže byť platba realizovaná aj v miestnej mene v prípade platby na dobierku. Takáto možnosť bude presne špecifikovaná v samotnom objednávkovom procese, resp. v sekcii rybickari.sk/dorucenie-a-platba.

4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky, pričom objednávky podané a zaplatené do 10.00 h sú zväčša doručené kuriérom už nasledujúci pracovný deň. Maximálna doba dodania je však 7 dní alebo sa môže predĺžit, avšak len po dohode s kupujúcim. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku.

5.2 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke.

6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), ktorá slúži zároveň ako dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list, ak to vyžaduje povaha tovaru.

6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po moment jeho prevzatia kupujúcim.

6.6 V niektorých prípadoch, ak to povaha tovarov vyžaduje, sa môže stať, že objednaný tovar Vám dodáme v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte vždy len jedno, ako by Vám bola doručená len jedna zásielka, resp. jeden balík.

6.7 Potraviny, u ktorých hygienické normy vyžadujú, aby neboli prepravované s niektorými inými druhmi tovaru, budú vždy odosielané v samostatných balíkoch, pričom za zvýšený počet balení, resp. zásielok, zákazníkovi nebude účtovaný žiadny príplatok. Samostatne oddelené balíčky zákazníkovi však zväčša budú kuriérom, resp. doručovateľom, dodané naraz. 

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

7.2 Všetky výrobky majú na obale vyznačený dátum spotreby alebo dobu minimálnej trvanlivosti. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

7.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním. Záruka na potravinový tovar sa riadi osobitnými predpismi podľa jednotlivých druhov potravín.

7.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

7.5 Predávajúci sa zaväzuje odoslať len tovar s dostatočne dlhým dátumom spotreby alebo dobou minimálnej trvanlivosti. V prípade, ak je doba spotreby alebo doba minimálnej trvanlivosti kratšia ako 30 dní od dátumu predpokladaného doručenia tovaru kupujúcemu, predávajúci môže odoslať takýto tovar len po predošlom informovaní kupujúceho a s jeho výslovným súhlasom. V ponuke internetového obchodu budú zverejňované len produkty, ktorých dátum spotreby alebo doba minimálnej trvanlivosti je najmenej niekoľko mesiacov pred jej uplynutím, pričom výnimkou môžu byť len produkty označené ako "výpredaj" či "akcia". Pri produktoch s dobou spotreby alebo dátumom trvanlivosti kratším ako dva mesiace bude zreteľne vyznačený aj presný dátum v samotnom popise produktu.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Identifikačné údaje prevádzkovateľa: olio s.r.o., Nám. J. Murgaša 3, 921 01 Piešťany, Slovenská republika IČO: 50327241 (ďalej len "Prevádzkovateľ").

8.1 Informačné systémy
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje (ďalej len "Dotknutá osoba") na jednotlivé účely v týchto informačných systémoch:
- databáza klientov
- marketing
- databáza objednávok
- účtovné doklady

8.2 Účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje výhradne pre nasledovné účely:
- uzatvorenie a plnenie zmluvy so zákazníkom (predzmluvné a zmluvné vzťahy so zákazníkom)
- poštový styk so zákazníkom
- zasielanie tovaru kuriérskou službou
- zisťovanie spokojnosti zákazníka
- informovanie zákazníka o aktuálnej ponuke alebo marketingových a propagačných akciách prevádzkovateľa a to prostredníctvom emailu alebo priameho telefonického kontaktovania
- zaslanie odpovedí na dopyty a otázky zákazníka
- evidencia klientov,
- marketing

8.3 Zoznam osobných údajov
Prevádzkovateľ získava nasledovné osobné údaje:
- meno, priezvisko a titul
- fakturačná, resp. doručovacia adresa 
- emailová adresa a telefónne číslo
- IP adresa a cookies.
Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať spôsobom, akým ste ho poskytli, alebo písomne, elektronicky alebo osobne na kontaktnej adrese prevádzkovateľa.

8.4 Doplňujúce informácie
- prevádzkovateľ poskytne osobné údaje za účelom riadneho plnenia uzatvorených zmlúv so zákazníkom spoločnostiam (ďalej len „Sprostredkovatelia") na základe vzájomnej zmluvy.
- prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov v zmysle európskeho nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov
- prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle európskeho nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v bezpečnostnom projekte GDPR.
- sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v zmluve s prevádzkovateľom.
- prevádzkovateľ prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako tým, ktorí sú tu uvedení.
- prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.
- prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
- prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúva osobné údaje dotknutej osoby prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Slovak Parcel Service s.r.o.
Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovensko
IČO: 31329217

a

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Sídlo: Budča 1039, 962 33 Budča, Slovensko
IČO: 36624942

a

Packeta Slovakia s.r.o.
Sídlo: Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, Slovensko
IČO: 48136999

a

BiznisWeb s.r.o.
Sídlo: Soblahovská 1116/61, 911 01 Trenčín, Slovensko
IČO: 36332275

8.5 Poučenie o právach dotknutej osoby
Máte právo sa obrátiť na prevádzkovateľa a:
- požadovať prístup k Vašim osobným údajom (potvrdenie o tom či sa spracovávajú Vaše osobné údaje).
- požadovať informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje,
- požadovať informácie, aké Vaše osobné údaje sa spracovávajú
- požadovať právo na výmaz Vašich osobných údajov
- požadovať opravu Vašich osobných údajov
- požadovať obmedzenie spracovávania Vašich osobných údajov
- požadovať prenos Vašich osobných údajov k inej osobe

8.6 Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
- písomne ak z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom považuje doručenú okamihom jej dôjdenia prevádzkovateľovi
- osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe
- u sprostredkovateľa je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu
- dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
- ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
- ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
- žiadosti podľa tohto článku sa vybavujú bezplatne, pokiaľ nie je žiadosť zjavne bezdôvodná alebo neoprávnene opakovaná.
- prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu, najneskôr do mesiaca odo dňa doručenia žiadosti a v zložitejších prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace.

8.7 Internetový obchod spoločnosti
- internetový obchod na webovej stránke www.rybickari.sk („Stránka") je prevádzkovaný spoločnosťou olio s r.o., Nám. J. Murgaša 3, 92101 Piešťany.
- prostredníctvom tejto Stránky sa nezhromažďujú ani nespracovávajú žiadne osobné údaje o návštevníkoch našich stránok, pokiaľ sa sami nerozhodnete takéto údaje uviesť. Poskytnutie osobných údajov na našich internetových stránkach je dobrovoľné, ak ich však poskytnete, tak zároveň potvrdzujete že ste boli oboznámení s podmienkami spracovania Vašich osobných údajov a dávate povolenie použiť tieto údaje na účel uvedený pri zadávaní osobných údajov.
- táto Stránka taktiež môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, napr. webové stránky producentov a pridružených spoločností alebo webové stránky sociálnych médií. Tieto stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a spoločnosť olio s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za webové stránky tretích strán.

8.8 Používanie cookies
- pre optimalizáciu tejto Stránky z hľadiska systémového výkonu, použiteľnosti a poskytovania užitočných informácií o našich produktoch a službách, sú automaticky zhromažďované a uchovávané informácie v log súboroch vo Vašom počítači. To zahŕňa adresu Internetový Protokol (IP), typ prehliadača a jazykové nastavenie, operačný systém, služieb internetu (ISP) a dátum/čas. Tieto informácie sú používané pre efektívne spravovanie a nastavenie. Zhromaždené informácie môžu byť použité pre marketingové a reklamné služby a komunikáciu (napríklad optimalizáciu a zlepšenie užívateľského prostredia, poskytujúce atraktívnejšie ponuky a služby).Táto Stránka, e-mailové správy, online služby, reklamy a interaktívne aplikácie môžu používať „cookies" pre optimalizáciu našich služieb.
- cookie je malý súbor, zvyčajne pozostávajúci z písmen a číslic, zasielaný do cookie súboru prehliadača na pevnom disku Vášho počítača prostredníctvom web servera. Toto napríklad umožňuje internetovej stránke rozpoznať užívateľovo zariadenie, v momente keď došlo k spojeniu medzi web serverom a internetovým prehliadačom. Hlavným účelom cookies je umožniť web serveru poskytnúť užívateľovi prispôsobené webové stránky, ktoré robia skúsenosť pri návšteve webovej stránky viac osobnou a lepšie zodpovedajúcou užívateľovým individuálnym potrebám.
- súbory cookies máte možnosť povoliť alebo zakázať na všetkých webových stránkach, ktoré navštívite, prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača.
Naša stránka Vás oboznamuje s používaním cookies a vyzýva na ich povolenie. Cookies môžete teda vypnúť. Majte však prosím na zreteli, že niektoré funkcie a plná funkcionalita tejto Stránky nebudú dostupné, keď budú cookies zakázané.
- pre neustálu optimalizáciu svojej marketingovej komunikácie využívame analytický software. To umožňuje sledovanie on-line správania, pokiaľ ide o čas, geografickú polohu a využitie tejto Stránky. Tieto informácie sa zhromažďujú, sú anonymné a nebudú spojené s osobnými údajmi. Povolenie cookies na Vašom počítači nám umožňuje oslovovať Vás s ponukami, ktoré Vás budú viac zaujímať. Tiež je možné merať účinnosť našich reklamných kampaní. Tieto informácie nebudeme zdieľať so žiadnou treťou stranou pre jej samostatné použitie.

Všetky požiadavky a otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov zasielajte na adresu:
olio s.r.o., Nám. J. Murgaša 3, 92101 Piešťany, info@olio.sk, info@rybickari.sk 

8.9 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu Rybičkári.sk na adrese rybickari.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v zmysle európskeho nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu v rámci internetovej predajne, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

9. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi spotrebiteľom a podnikateľom (predávajúcim) a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito dvoma subjektmi. V prípade, ak je spotrebiteľ nespokojný s výsledkom svojej žiadosti o nápravu a pokus o vyriešenie sporu s predávajúcim bol bezvýsledný, má právo podať návrh príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov. Rovnako aj nároky predávajúceho voči kupujúcim (spotrebiteľom) môžu byť uplatnené prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Aktuálny zoznam je dostupný na internetovej stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Spotrebiteľ sa môže rozhodnúť, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Pre uplatnenie práv kupujúceho je v prípade, že v reklamačnom konaní nebude takéto právo priznané alebo aj bez uplatnenia práva v reklamačnom konaní, tiež možné mimosúdne riešenie sporu ohľadom práva kupujúceho prostredníctvom rozhodcovského konania, podľa zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní alebo podľa zákona č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní alebo prostredníctvom mediácie podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých ďalších zákonov.

10. Záverečné informácie

10.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Pekárska 23, 917 01 Trnava.

10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

 

Posledná aktualizácia textu 27. júla 2023

Trh-Piac-Markt

Stará tržnica, Bratislava

13.4.2024 (sobota)

27.4.2024 (sobota)

Najbližšie sa uvidíme

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať